Garh Jaisal

   
Rajasthan Tour

(Heritage Hotel)
Alsisar Haveli, Sansar Chandra Road,
Jaipur – 302 001, Rajasthan (India)